Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności dla strony internetowej https://lambertz.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”), która jest prowadzona przez Lambertz Polonia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 170, 41-705 Ruda Śląska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000119662, NIP: 6772001646(dalej: „Lambertz”). Polityka prywatności określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników Strony Internetowej. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki.

1. Zasady ochrony danych osobowych

1.1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Lambertz dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do jego zakresu.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Lambertz.

1.3. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

2. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

2.1. Lambertz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2. Lambertz dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 • przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą;
 • uzyskane tylko dla określonych, prawnie uzasadnionych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
 • przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne.

3. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych w formularzu kontaktowym:

3.1. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Lambertz w celu i w zakresie:

 • niezbędnym do udzielania odpowiedzi na pytania wygenerowane przez formularze znajdujące się na Stronie Internetowej – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność udzielania odpowiedzi użytkownikom;
 • za zgodą użytkownika w celu marketingu usług administratora – podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. zgoda użytkownika oraz prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest marketing usług własnych administratora.

3.2. Komunikacja z poszczególnymi użytkownikami będzie prowadzona wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Po zakończeniu korespondencji dane osobowe będą przetwarzane dla celów i przez okres wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

3.3. Dane osobowe w celu marketingu usług administratora będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika.

3.4. Lambertz nie udostępnia danych osobowych użytkowników innym podmiotom, za wyjątkiem:

 • podmiotów, które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa np. uprawnione organy państwowe;
 • podmiotów świadczących na rzecz Lambertz usługi wymagające przetwarzania danych osobowych, np. biura rachunkowe, obsługa IT etc.

4. Pozyskiwanie danych

4.1. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail są pozyskiwane poprzez formularz dostępny pod adresem: http://lambertz.pl/kontakt.

4.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail uniemożliwi wysłanie zapytania w formularzu kontaktowym.

5. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym:

5.1. W przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, dane osobowe będą przetwarzane co najmniej w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, jednocześnie każdy kandydat ma możliwość przekazania nam innych danych, które będziemy przetwarzać na podstawie zgody (wyrażonej poprzez umieszczenie danych w aplikacji), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

 • niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na obowiązek prawny, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami art. 22¹ § 1-2 Kodeksu Pracy;
 • zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy (dane dobrowolnie podane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.2. Odbiorcą danych zebranych w ramach rekrutacji będą nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, biurom księgowym. Takie podmioty mogą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5.3 Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy. Po tym czasie Twoja dane zostaną usunięte z naszych systemów.

6. Prawa przysługujące użytkownikowi

6.1. Lambertz uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

6.2 Każdy użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii danych lub informacji o miejscu udostępnienia danych.

6.3 Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6.4 Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu usług administratora oraz celem uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Informujemy jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.5 Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.